La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacje ogólne o programie INTERREG IIIC imprimer

Informacje ogólne o programie INTERREG IIIC

Informacje ogólne o programie INTERREG IIIC

Program INTERREG IIIC

Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) było wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERRREG III wydzielono trzy komponenty:

 • Komponent Awspółpraca przygraniczna,
 • Komponent Bwspółpraca transnarodowa,
 • Komponent Cwspółpraca międzyregionalna.

Sur 10 Septembre 2003 roku Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego, po zapoznaniu się z propozycją regionu MidiPyrenees, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy międzyregionalnej, zaakceptował udział w programie INTERREG IIIC.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 marca 2004 roku przyjął uchwałę Nr 10/81/2004 w sprawie realizacji projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG IIIC Strefa Południe, zmienioną uchwałą Nr 14/149/2004 z dnia 24 marca 2004 r.

Do realizacji programu wyznaczono

 • Bureau du prévôt des Kujawsko – Pomorskiego,
 • Bureau régional du Travail à Toruń,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Nadrzędny cel INTERREG IIIC to poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego i spójności poprzez wymianę informacji oraz wzajemne wykorzystywanie doświadczeń. Program INTERREG IIIC, koncentrując się na współpracy międzyregionalnej, miał w szczególności na celu propagowanie współpracy w skali europejskiej pomiędzy regionami oraz gminami, ukierunkowanej na przepływ i wymianę informacji, wiedzy i dobrych praktyk.

Zadaniem INTERREG IIIC było zachęcanie władz regionalnych i innych organów publicznych do postrzegania współpracy międzyregionalnej jako środka stymulującego ich rozwój przez umożliwienie dostępu do doświadczenia, jakim dysponują inni. Głównym zadaniem Programu INTERREG IIIC była szeroko rozumiana współpraca i transfer wiedzy (knowhow).

Oprócz Województwa KujawskoPomorskiego, w Programie uczestniczyli: Region Midi – PyreneesPartner Wiodący, Region Navarra (Espagne), Region Toskania (Włochy), Region Pohjois Suomi (Finlande), Region Border Midland And Western (Irlande) oraz Województwo Podkarpackie.

Województwo kujawskopomorskie uczestniczyło we wszystkich czterech obszarach współpracy, które obejmowały:

 1. 1.       Rozwój obszarów wiejskich.
 2. 2.       Rozwój lokalny.
 3. 3.       Zatrudnienie i rozwój.
 4. 4.       Środowisko.

Program INTERREG IIIC był finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Ogólny budżet ERDF, dostępny dla zobowiązań związanych z finansowaniem przedsięwzięć w okresie od 2000 do 2006 roku, wynosił 293 mln euro na wszystkie cztery strefy Programu. pomorskiego koszt uczestnictwa w Programie to 560 tys. Euro, z czego 420 tys. euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PHARE i środków własnych. Programu INTERREG IIIC trwał od 1 Janvier 2004 r. do 31 Décembre 2006 roku.

W ramach wstępnego etapu prac związanych z realizacją Programu przygotowano syntetyczną informację przedstawiającą aktualną sytuację w czterech obszarach współpracy przewidzianych dla województwa kujawsko-pomorskiego pt. “Raport na temat sytuacji bieżącej w regionie”.

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale