Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Interreg – realizacja rok 2004 drucken

Interreg – realizacja rok 2004

Interreg – realizacja rok 2004

 1.       In der Zeit vom 5 tun 7 Oktober 2004 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w Paryżu, którego głównym celem było wypracowanie dokumentów i metodologii realizacji projektów OCR. Przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowali 5 projektów:

 • Projekt 1: PRODUKT REGIONALNY JAKO ELEMENT REALIZACJI POLITYKI REGIONALNEJ POPRZEZ AKTYWIZACJĘ OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO.
 • Projekt 2: WDRAŻANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZY ZACHOWANIU WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH OBSZARU.
 • Projekt 3: LOKALNY PLAN DZIAŁANIA DLA ROZWOJU ZATRUDNIENIA.
 • Projekt 4: KOORDYNACJA I PROMOWANIE ROZWOJU LOKALNEGOBUDOWA WSPÓLNEGOOŚRODKA SZKOLENIOWODORADCZEGOSAMORZĄDU LOKALNEGO I REGIONALNEGO.
 • Projekt 5: MODEL FUNKCJONOWANIA KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

2.       22 Oktober 2004 roku w Przysieku odbyło się seminarium grupy roboczej woj. kujawsko-pomorskiego przygotowujące metodologię realizacji projektów OCR, wzór umowy, formularza zgłoszeniowego oraz procedury konkursowej w woj. kujawsko-pomorskim.
3.       15 – 16 listopada 2004 roku miało miejsce spotkanie robocze w Brukseli, podczas którego omówiono zagadnienia problemowe związane z przygotowaniem dokumentów, m.in. dotyczyło to: dokumentacji konkursowej, formularza zgłoszeniowego, treści projektu umów między władzami regionu a wykonawcami podprojektu oraz finansowania podprojektów.
4.       Auf 18 ich 19 listopada 2004 roku w Ciechocinku odbyło się spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy naszego województwa. Podczas spotkania zaprezentowano wytyczne europejskie w sprawie krajowych i regionalnych planów zatrudnienia planowanych w ramach projektu ADEP oraz przedstawiono założenia konkursu na opracowanie i wdrożenie lokalnego planu zatrudnienia w jednym z powiatów województwa.
5.       In der Zeit vom 25 tun 26 listopada 2004 roku we Florencji miało miejsce posiedzenie członków Międzynarodowego Komitetu Sterującego, podczas którego przyjęto m.in. dokumentację konkursową, formularz zgłoszeniowy oraz treść umowy między władzami regionu a wykonawcami podprojektu.
6.       Auf 19 Dezember 2004 roku Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procedury konkursowej na nabór podprojektów w ramach projektu ADEP Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe. Do dokonania oceny i wyboru podprojektów został wyznaczony Regionalny Komitet Sterujący Projektu ADEP.

7.       Wykorzystanie informacji o rynku pracy

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung