Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Interreg – realizacja rok 2005 drukuj

Interreg – realizacja rok 2005

Interreg – realizacja rok 2005

1.       14 lutego 2005 r. odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego Projektu ADEP, który dokonał oceny i preselekcji podprojektów.
2.       W dniu 17 lutego 2005 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania konkursowego na nabór podprojektów w ramach projektu ADEP Inicjatywy Wspólnoty Interreg IIIC Południe.
3.       W dniach 28 lutego – 2 marca 2005 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Studyjnej, na którym m.in. każdy region prezentował wybrane subprojekty, nastąpiło tematyczne pogrupowanie subprojektów oraz identyfikacja rodzajów działań międzyregionalnych. Omówiono rodzaje działań, cele, oczekiwane rezultaty, kryteria ewaluacji, harmonogram oraz budżet subprojektów.
4.       W dniu 21 marca 2005 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Międzyregionalnego Komitetu Sterującego projektu ADEP. W spotkaniu tym m.in. zaprezentowano tryb i rezultaty wyboru subprojektów w każdym z regionów uczestniczącym w projekcie ADEP, przedstawiono i omówiono organizację i system wdrażania subprojektów – szczególnie w części międzynarodowej, z uwzględnieniem poszczególnych obszarów problemowych. Ustalono listy odpowiedzialnych regionów za koordynację i monitoring realizacji podprojektów w poszczególnych obszarach problemowych. W województwie kujawsko-pomorskim do realizacji wybrano 3 subprojekty są to:

 • SUBPROJEKT W OBSZARZE – LOKALNE PROGRAMY ZATRUDNIENIA, ” ZACZNIJMY OD TEGO, CO POSIADAMY… – NOWE METODY WYKORZYSTANIA LOKALNYCH ZASOBÓW ” STOWARZYSZENIE “PARTNERSTWO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO”.
 • SUBPROJEKT W OBSZARZE – POPRAWA JAKOŚCI TERYTORIUM, “BOGACTWO KULTUROWE REGIONU INSPIRACJĄ ROZWOJU GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM” STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO PARTNER W BYDGOSZCZY.
 • SUBPROJEKT W OBSZARZE – POPRAWA JAKOŚCI TERYTORIUM, “ZNAKI EUROPY – DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU LOKALNEGO”. POMORSKO-KUJAWSKIE CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ W BYDGOSZCZY.

5.       W dniach od 7 do 11 maja br. w Grosetto w Toskanii odbyło się spotkanie wszystkich subprojektodawców, zarówno polskich jak i zagranicznych partnerów.
6.       W dniu 19 maja 2005 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się Spotkanie Grupy Roboczej projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe. Uczestnikami spotkania, oprócz województwa kujawsko – pomorskiego, było sześć innych regionów europejskich: Midi-Pyrénées – Francja jako partner wiodący, Toskania – Włochy, Nawarra – Hiszpania, Pohjois Suomi – Finlandia oraz Border, Midland and Western – Irlandia, województwo podkarpackie – Polska. W trakcie spotkania m.in.: nastąpiło podsumowanie prac zespołu ADEPU w drugim semestrze 2004 roku, podsumowanie podprojektów, omówienie spraw finansowych w tym wydatków na 2005 rok oraz modyfikacji budżetu.
7.       Dnia 20 maja 2005r. w hotelu “Mercure – Helios” w Toruniu odbyło się posiedzenie Międzyregionalnego Komitetu Sterującego projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe, w którego pracach uczestniczą członkowie Komitetu ze strony województwa kujawsko-pomorskiego pod przewodnictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemara Achramowicza. Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele pozostałych sześciu regionów partnerskich. Celem spotkania było wypracowanie i zatwierdzenie przez wszystkich partnerów decyzji o realizacji podprojektów, wybranych do realizacji we wszystkich regionach partnerskich. Podczas spotkania nastąpiło podsumowanie zaproszenia do składania wniosków z podziałem na tematykę i przedstawienie działań międzyregionalnych . Jednym z elementów posiedzenia MKS było także przedstawienie przykładów dwóch podprojektów z województwa kujawsko – pomorskiego, z których jeden projekt realizowany jest w obszarze “Poprawa jakości terytorium” a drugi w obszarze ” Lokalne programy zatrudnienia”. Koordynatorzy ADEP zaprezentowali propozycje seminariów międzyregionalnych w celu podsumowania etapu “Eksperymenty”.
8.       W dniu 24 maja 2005 roku w Przysieku odbyło się spotkanie seminaryjne partnerów realizujących subprojekty w województwie kujawsko-pomorskim z Komitetem ds. Wdrażania Projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnoty Interreg IIIC Strefa Południe. Podczas seminarium omówiono m.in. aktualny stan realizacji projektu ADEP i subprojektów, plan działań lokalnych i międzyregionalnych w ramach subprojektów oraz bieżące sprawy wynikające z realizacji subprojektów.
9.       W dniu 25 listopada 2005r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował konferencję pt. “Lokalny rozwój zatrudnienia”. W konferencji udział wzięli członkowie zespołu wdrażającego projekt ADEP w województwie kujawsko-pomorskim a także realizatorzy podprojektów – “Zacznijmy od tego, co posiadamy… – Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów” (realizowany przez Stowarzyszenie “Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”); “Bogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim” (realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy); “Znaki Europy – dziedzictwo kulturowe i historyczne” (realizowany przez Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy). Na konferencji obecni byli również: przedstawiciele urzędów gmin, na terenie których realizowane są wymienione podprojekty, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Powiatowych Rad Zatrudnienia oraz Powiatowych Urzędów Pracy. Omawiana w trakcie konferencji tematyka objęła zagadnienia: polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do lokalnych rynków pracy; zasad dialogu pomiędzy samorządami szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz partnerami społecznymi; dokumentów planistycznych opracowanych przez samorząd województwa w celu kreowania rozwoju lokalnego; polityki regionalnej na poziomie UE, Polski i Regionu; doświadczeń regionów partnerskich (Midi-Pyrenees, Toskanii, Navarry, Pohjois-Suomi, Border, Midland and Western, Województwa Podkarpackiego); celów ogólnych i szczegółowych a także oczekiwanych rezultatów podprojektów w ramach projektu ADEP oraz projektów lokalnego rozwoju i promocji zatrudnienia finansowanych przez Fundusz Pracy lub z innych środków publicznych.
10.    W dniach od 1 do 3 grudnia 2005r. w Brukseli miało miejsce spotkanie partnerów realizujących projekt ADEP. Delegacja naszego województwa wzięła udział w konferencji w Brukseli w dniu 1 grudnia br. pn. “Współpraca dla terytoriów i rozwoju zatrudnienia w ramach projektów eksperymentalnych projektu ADEP”. Konferencja odbyła się w Komitecie ds. Regionów i wzięli w niej udział przedstawiciele 7 regionów uczestniczących w realizacji projektu ADEP – Interreg IIIC Południe oraz wysocy przedstawiciele Komisji Europejskiej odpowiedzialni za politykę regionalną Unii Europejskiej. Elementem towarzyszącym ww. konferencji było zorganizowanie prezentacji i degustacji produktów tradycyjnych i regionalnych 7 regionów uczestniczących w projekcie ADEP. Nasze województwo przy współpracy naszego Przedstawiciela przy Komisji Europejskiej zaprezentowało produkty regionalne i tradycyjne naszego regionu.
11.    W dniu 19 grudnia 2005 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie zespołu wdrażającego projekt ADEP z realizatorami podprojektów. Podczas spotkania koordynator merytoryczny projektu omówił m.in. prezentację, jaka została przedstawiona podczas konferencji projektu ADEP w Regionie Kujawsko-Pomorskim pt. “Dziedzictwo kulturowe w służbie rozwoju obszarów wiejskich” w Brukseli. Omówione zostały także zagadnienia finansowe subprojektodawców oraz inne bieżące problemy wynikające z realizacji subprojektów. Ustalono, że sprawozdanie budżetowe należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego do końca grudnia br.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych