Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Interreg – realizacja rok 2005 drucken

Interreg – realizacja rok 2005

Interreg – realizacja rok 2005

1.       14 lutego 2005 r. odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego Projektu ADEP, który dokonał oceny i preselekcji podprojektów.
2.       Auf 17 lutego 2005 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania konkursowego na nabór podprojektów w ramach projektu ADEP Inicjatywy Wspólnoty Interreg IIIC Południe.
3.       Auf 28 lutego – 2 Marke 2005 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Studyjnej, na którym m.in. każdy region prezentował wybrane subprojekty, nastąpiło tematyczne pogrupowanie subprojektów oraz identyfikacja rodzajów działań międzyregionalnych. Omówiono rodzaje działań, cele, oczekiwane rezultaty, kryteria ewaluacji, harmonogram oraz budżet subprojektów.
4.       Auf 21 Marke 2005 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Międzyregionalnego Komitetu Sterującego projektu ADEP. W spotkaniu tym m.in. zaprezentowano tryb i rezultaty wyboru subprojektów w każdym z regionów uczestniczącym w projekcie ADEP, przedstawiono i omówiono organizację i system wdrażania subprojektówszczególnie w części międzynarodowej, z uwzględnieniem poszczególnych obszarów problemowych. Ustalono listy odpowiedzialnych regionów za koordynację i monitoring realizacji podprojektów w poszczególnych obszarach problemowych. W województwie kujawsko-pomorskim do realizacji wybrano 3 subprojekty są to:

 • SUBPROJEKT W OBSZARZELOKALNE PROGRAMY ZATRUDNIENIA, ” ZACZNIJMY OD TEGO, CO POSIADAMY… – NOWE METODY WYKORZYSTANIA LOKALNYCH ZASOBÓWSTOWARZYSZENIEPARTNERSTWO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO”.
 • SUBPROJEKT W OBSZARZEPOPRAWA JAKOŚCI TERYTORIUM, “BOGACTWO KULTUROWE REGIONU INSPIRACJĄ ROZWOJU GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIMSTOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO PARTNER W BYDGOSZCZY.
 • SUBPROJEKT W OBSZARZEPOPRAWA JAKOŚCI TERYTORIUM, “ZNAKI EUROPYDZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU LOKALNEGO”. POMORSKO-KUJAWSKIE CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ W BYDGOSZCZY.

5.       In der Zeit vom 7 tun 11 Mai dieses Jahres. w Grosetto w Toskanii odbyło się spotkanie wszystkich subprojektodawców, zarówno polskich jak i zagranicznych partnerów.
6.       Auf 19 Mai 2005 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się Spotkanie Grupy Roboczej projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe. Uczestnikami spotkania, oprócz województwa kujawskopomorskiego, było sześć innych regionów europejskich: Midi-PyrénéesFrancja jako partner wiodący, Toskania – Italien, Nawarra – Spanien, Pohjois SuomiFinlandia oraz Border, Midland and Western – Irland, województwo podkarpackie – Polen. W trakcie spotkania m.in.: nastąpiło podsumowanie prac zespołu ADEPU w drugim semestrze 2004 Jahr, podsumowanie podprojektów, omówienie spraw finansowych w tym wydatków na 2005 rok oraz modyfikacji budżetu.
7.       Auf 20 maja 2005r. w hoteluMercureHeliosw Toruniu odbyło się posiedzenie Międzyregionalnego Komitetu Sterującego projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe, w którego pracach uczestniczą członkowie Komitetu ze strony województwa kujawsko-pomorskiego pod przewodnictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemara Achramowicza. Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele pozostałych sześciu regionów partnerskich. Celem spotkania było wypracowanie i zatwierdzenie przez wszystkich partnerów decyzji o realizacji podprojektów, wybranych do realizacji we wszystkich regionach partnerskich. Podczas spotkania nastąpiło podsumowanie zaproszenia do składania wniosków z podziałem na tematykę i przedstawienie działań międzyregionalnych . Jednym z elementów posiedzenia MKS było także przedstawienie przykładów dwóch podprojektów z województwa kujawskopomorskiego, z których jeden projekt realizowany jest w obszarzePoprawa jakości terytoriuma drugi w obszarzeLokalne programy zatrudnienia”. Koordynatorzy ADEP zaprezentowali propozycje seminariów międzyregionalnych w celu podsumowania etapuEksperymenty”.
8.       Auf 24 Mai 2005 roku w Przysieku odbyło się spotkanie seminaryjne partnerów realizujących subprojekty w województwie kujawsko-pomorskim z Komitetem ds. Wdrażania Projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnoty Interreg IIIC Strefa Południe. Podczas seminarium omówiono m.in. aktualny stan realizacji projektu ADEP i subprojektów, plan działań lokalnych i międzyregionalnych w ramach subprojektów oraz bieżące sprawy wynikające z realizacji subprojektów.
9.       Auf 25 listopada 2005r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował konferencję pt. “Lokalny rozwój zatrudnienia”. W konferencji udział wzięli członkowie zespołu wdrażającego projekt ADEP w województwie kujawsko-pomorskim a także realizatorzy podprojektów – “Zacznijmy od tego, co posiadamy… – Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów” (realizowany przez StowarzyszeniePartnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”); “Bogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim” (realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy); “Znaki Europydziedzictwo kulturowe i historyczne” (realizowany przez Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy). Na konferencji obecni byli również: przedstawiciele urzędów gmin, na terenie których realizowane są wymienione podprojekty, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Powiatowych Rad Zatrudnienia oraz Powiatowych Urzędów Pracy. Omawiana w trakcie konferencji tematyka objęła zagadnienia: polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do lokalnych rynków pracy; zasad dialogu pomiędzy samorządami szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz partnerami społecznymi; dokumentów planistycznych opracowanych przez samorząd województwa w celu kreowania rozwoju lokalnego; polityki regionalnej na poziomie UE, Polski i Regionu; doświadczeń regionów partnerskich (Midi-Pyrenees, Toskanii, Navarry, Pohjois-Suomi, Border, Midland and Western, Województwa Podkarpackiego); celów ogólnych i szczegółowych a także oczekiwanych rezultatów podprojektów w ramach projektu ADEP oraz projektów lokalnego rozwoju i promocji zatrudnienia finansowanych przez Fundusz Pracy lub z innych środków publicznych.
10.    In der Zeit vom 1 tun 3 grudnia 2005r. w Brukseli miało miejsce spotkanie partnerów realizujących projekt ADEP. Delegacja naszego województwa wzięła udział w konferencji w Brukseli w dniu 1 grudnia br. pn. “Współpraca dla terytoriów i rozwoju zatrudnienia w ramach projektów eksperymentalnych projektu ADEP”. Konferencja odbyła się w Komitecie ds. Regionów i wzięli w niej udział przedstawiciele 7 regionów uczestniczących w realizacji projektu ADEPInterreg IIIC Południe oraz wysocy przedstawiciele Komisji Europejskiej odpowiedzialni za politykę regionalną Unii Europejskiej. Elementem towarzyszącym ww. konferencji było zorganizowanie prezentacji i degustacji produktów tradycyjnych i regionalnych 7 regionów uczestniczących w projekcie ADEP. Nasze województwo przy współpracy naszego Przedstawiciela przy Komisji Europejskiej zaprezentowało produkty regionalne i tradycyjne naszego regionu.
11.    Auf 19 Dezember 2005 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie zespołu wdrażającego projekt ADEP z realizatorami podprojektów. Podczas spotkania koordynator merytoryczny projektu omówił m.in. prezentację, jaka została przedstawiona podczas konferencji projektu ADEP w Regionie Kujawsko-Pomorskim pt. “Dziedzictwo kulturowe w służbie rozwoju obszarów wiejskichw Brukseli. Omówione zostały także zagadnienia finansowe subprojektodawców oraz inne bieżące problemy wynikające z realizacji subprojektów. Ustalono, że sprawozdanie budżetowe należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego do końca grudnia br.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung