The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Interreg – implementation year 2005 print

Interreg – implementation year 2005

Interreg – implementation year 2005

1.       14 lutego 2005 r. odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego Projektu ADEP, który dokonał oceny i preselekcji podprojektów.
2.       On 17 lutego 2005 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania konkursowego na nabór podprojektów w ramach projektu ADEP Inicjatywy Wspólnoty Interreg IIIC Południe.
3.       On 28 lutego – 2 brand 2005 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Studyjnej, na którym m.in. każdy region prezentował wybrane subprojekty, nastąpiło tematyczne pogrupowanie subprojektów oraz identyfikacja rodzajów działań międzyregionalnych. Omówiono rodzaje działań, cele, oczekiwane rezultaty, kryteria ewaluacji, harmonogram oraz budżet subprojektów.
4.       On 21 brand 2005 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Międzyregionalnego Komitetu Sterującego projektu ADEP. W spotkaniu tym m.in. zaprezentowano tryb i rezultaty wyboru subprojektów w każdym z regionów uczestniczącym w projekcie ADEP, przedstawiono i omówiono organizację i system wdrażania subprojektówszczególnie w części międzynarodowej, z uwzględnieniem poszczególnych obszarów problemowych. Ustalono listy odpowiedzialnych regionów za koordynację i monitoring realizacji podprojektów w poszczególnych obszarach problemowych. W województwie kujawsko-pomorskim do realizacji wybrano 3 subprojekty są to:

 • SUBPROJEKT W OBSZARZELOKALNE PROGRAMY ZATRUDNIENIA, ” ZACZNIJMY OD TEGO, CO POSIADAMY… – NOWE METODY WYKORZYSTANIA LOKALNYCH ZASOBÓWSTOWARZYSZENIEPARTNERSTWO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO”.
 • SUBPROJEKT W OBSZARZEPOPRAWA JAKOŚCI TERYTORIUM, “BOGACTWO KULTUROWE REGIONU INSPIRACJĄ ROZWOJU GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIMSTOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO PARTNER W BYDGOSZCZY.
 • SUBPROJEKT W OBSZARZEPOPRAWA JAKOŚCI TERYTORIUM, “ZNAKI EUROPYDZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU LOKALNEGO”. POMORSKO-KUJAWSKIE CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ W BYDGOSZCZY.

5.       Between 7 do 11 May this year. w Grosetto w Toskanii odbyło się spotkanie wszystkich subprojektodawców, zarówno polskich jak i zagranicznych partnerów.
6.       On 19 May 2005 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się Spotkanie Grupy Roboczej projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe. Uczestnikami spotkania, oprócz województwa kujawskopomorskiego, było sześć innych regionów europejskich: Midi-PyrénéesFrancja jako partner wiodący, Toskania – Italy, Nawarra – Spain, Pohjois SuomiFinlandia oraz Border, Midland and Western – Ireland, województwo podkarpackie – Poland. W trakcie spotkania m.in.: nastąpiło podsumowanie prac zespołu ADEPU w drugim semestrze 2004 year, podsumowanie podprojektów, omówienie spraw finansowych w tym wydatków na 2005 rok oraz modyfikacji budżetu.
7.       On 20 maja 2005r. w hoteluMercureHeliosw Toruniu odbyło się posiedzenie Międzyregionalnego Komitetu Sterującego projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe, w którego pracach uczestniczą członkowie Komitetu ze strony województwa kujawsko-pomorskiego pod przewodnictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemara Achramowicza. Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele pozostałych sześciu regionów partnerskich. Celem spotkania było wypracowanie i zatwierdzenie przez wszystkich partnerów decyzji o realizacji podprojektów, wybranych do realizacji we wszystkich regionach partnerskich. Podczas spotkania nastąpiło podsumowanie zaproszenia do składania wniosków z podziałem na tematykę i przedstawienie działań międzyregionalnych . Jednym z elementów posiedzenia MKS było także przedstawienie przykładów dwóch podprojektów z województwa kujawskopomorskiego, z których jeden projekt realizowany jest w obszarzePoprawa jakości terytoriuma drugi w obszarzeLokalne programy zatrudnienia”. Koordynatorzy ADEP zaprezentowali propozycje seminariów międzyregionalnych w celu podsumowania etapuEksperymenty”.
8.       On 24 May 2005 roku w Przysieku odbyło się spotkanie seminaryjne partnerów realizujących subprojekty w województwie kujawsko-pomorskim z Komitetem ds. Wdrażania Projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnoty Interreg IIIC Strefa Południe. Podczas seminarium omówiono m.in. aktualny stan realizacji projektu ADEP i subprojektów, plan działań lokalnych i międzyregionalnych w ramach subprojektów oraz bieżące sprawy wynikające z realizacji subprojektów.
9.       On 25 listopada 2005r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował konferencję pt. “Lokalny rozwój zatrudnienia”. W konferencji udział wzięli członkowie zespołu wdrażającego projekt ADEP w województwie kujawsko-pomorskim a także realizatorzy podprojektów – “Zacznijmy od tego, co posiadamy… – Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów” (realizowany przez StowarzyszeniePartnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”); “Bogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim” (realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy); “Znaki Europydziedzictwo kulturowe i historyczne” (realizowany przez Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy). Na konferencji obecni byli również: przedstawiciele urzędów gmin, na terenie których realizowane są wymienione podprojekty, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Powiatowych Rad Zatrudnienia oraz Powiatowych Urzędów Pracy. Omawiana w trakcie konferencji tematyka objęła zagadnienia: polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do lokalnych rynków pracy; zasad dialogu pomiędzy samorządami szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz partnerami społecznymi; dokumentów planistycznych opracowanych przez samorząd województwa w celu kreowania rozwoju lokalnego; polityki regionalnej na poziomie UE, Polski i Regionu; doświadczeń regionów partnerskich (Midi-Pyrenees, Toskanii, Navarry, Pohjois-Suomi, Border, Midland and Western, Województwa Podkarpackiego); celów ogólnych i szczegółowych a także oczekiwanych rezultatów podprojektów w ramach projektu ADEP oraz projektów lokalnego rozwoju i promocji zatrudnienia finansowanych przez Fundusz Pracy lub z innych środków publicznych.
10.    Between 1 do 3 grudnia 2005r. w Brukseli miało miejsce spotkanie partnerów realizujących projekt ADEP. Delegacja naszego województwa wzięła udział w konferencji w Brukseli w dniu 1 grudnia br. pn. “Współpraca dla terytoriów i rozwoju zatrudnienia w ramach projektów eksperymentalnych projektu ADEP”. Konferencja odbyła się w Komitecie ds. Regionów i wzięli w niej udział przedstawiciele 7 regionów uczestniczących w realizacji projektu ADEPInterreg IIIC Południe oraz wysocy przedstawiciele Komisji Europejskiej odpowiedzialni za politykę regionalną Unii Europejskiej. Elementem towarzyszącym ww. konferencji było zorganizowanie prezentacji i degustacji produktów tradycyjnych i regionalnych 7 regionów uczestniczących w projekcie ADEP. Nasze województwo przy współpracy naszego Przedstawiciela przy Komisji Europejskiej zaprezentowało produkty regionalne i tradycyjne naszego regionu.
11.    On 19 December 2005 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie zespołu wdrażającego projekt ADEP z realizatorami podprojektów. Podczas spotkania koordynator merytoryczny projektu omówił m.in. prezentację, jaka została przedstawiona podczas konferencji projektu ADEP w Regionie Kujawsko-Pomorskim pt. “Dziedzictwo kulturowe w służbie rozwoju obszarów wiejskichw Brukseli. Omówione zostały także zagadnienia finansowe subprojektodawców oraz inne bieżące problemy wynikające z realizacji subprojektów. Ustalono, że sprawozdanie budżetowe należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego do końca grudnia br.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance