La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Interreg – realizacja rok 2006 imprimer

Interreg – realizacja rok 2006

Interreg – realizacja rok 2006

1.       Dnia 9 marque 2006 r. odbyło się spotkanie koordynatorów projektu ADEP z realizatorami podprojektów. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zespołu Wdrażającego: koordynator techniczny, koordynator merytoryczny oraz reprezentanci:

 • Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy (subprojekt pt. “Bogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim”);
 • StowarzyszeniaPartnerstwo Powiatu Inowrocławskiego” (subprojektZacznijmy od tego, co posiadamy…-Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów”);
 • Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy (subprojektZnaki Europydziedzictwo kulturowe i historyczne”).

Omówiono sprawy związane z rozliczeniem finansowym podprojektów oraz planowane działania międzynarodowe w ramach subprojektów w 2006 année.
2.       Sur 16-17 marca w Brukseli odbyło się spotkanie seminaryjne ADEP, na którym omawiano sprawy budżetowe, postęp w realizacji subprojektów, dyskutowano problemy i trudności w realizacji projektu ADEP.
3.       Dnia 12 Mai 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował konferencję, która została sfinansowana ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Projekt ADEP. Celem konferencji była próba oceny szans i zagrożeń dla funkcjonowania rynku pracy w regionie kujawsko-pomorskim w nowym okresie programowania. W trakcie konferencji zostały zaprezentowane opinie środowisk naukowych, dotyczące kluczowych zagadnień i problemów rynku pracy w województwie, oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych realizujących zadania związane z rynkiem pracy. Konferencja służyła także ocenie szans, jakie stwarza władzom regionalnym możliwość korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwiązywaniu lokalnych i regionalnych problemów rynku pracy. W konferencji udział wzięli członkowie zespołu wdrażającego projekt ADEP w województwie kujawsko-pomorskim a także realizatorzy podprojektów – “Zacznijmy od tego, co posiadamy…- Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów” (realizowany przez StowarzyszeniePartnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”); “Bogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim” (realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy); “Znaki Europydziedzictwo kulturowe i historyczne” (realizowany przez Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy). Na konferencji obecni byli m.in.: przedstawiciele starostw powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego, reprezentanci Powiatowych Urzędów Pracy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, reprezentanci organizacji pozarządowych.

4.       Sur 18-19 Mai 2006 r. w Oulu (Finlande) odbyło się spotkanie Międzynarodowego Komitetu Sterującego projektu ADEP. W trakcie spotkania omówiono stan realizacji subprojektów oraz sprawy budżetowe.
5.       Dnia 9 czerwca w Łojewie odbyło się seminarium poświęcone propagowaniu rezultatów projektuZacznijmy od tego, co posiadamy…- Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobówrealizowanego przez StowarzyszeniePartnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”. Na seminarium, w którym uczestniczyli członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia został zaprezentowany program INTERREG IIIC projekt ADEP oraz doświadczenia podprojektuZacznijmy od tego, co posiadamy…- Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobówdla poprawy sytuacji na rynku pracy na obszarach wiejskich.
6.       Dnia 12 Juin 2006 r. odbyło się spotkanie koordynatorów projektu ADEP w województwie kujawsko-pomorskim z realizatorami subprojektów. Na spotkaniu omówiono sprawy półrocznych rozliczeń finansowych oraz planowany harmonogram działań lokalnych i międzynarodowych.
7.       Dnia 14 września odbyło się spotkanie Instytucji Wdrażającej projekt z subprojektodawcami. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zespołu Wdrażającego oraz reprezentanci: Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy, StowarzyszeniaPartnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”, Pomorsko-Kujawskiego Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy. Na spotkaniu omówiono plan działań lokalnych i międzyregionalnych do czasu zakończenia realizacji subprojektów.
8.       Dnia 22 września odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektuZnaki Europydziedzictwo kulturowe i historyczneorganizowana przez Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy.
9.       Sur 28 – 29 Septembre 2006 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Międzynarodowego Komitetu Sterującego projektu ADEP. W trakcie spotkania podsumowano rezultaty uzyskane w projekcie.
10.    Dnia 6 października odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektuBogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskimorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju RegionalnegoPartner” w Bydgoszczy. Konferencja zatytułowanaZnaczenie produktów tradycyjnych w rozwoju terenów wiejskichodbyła się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego O/Przysiek.
11.    Dnia 23 Octobre 2006 r. w Łojewie odbyła się konferencja pt. “Inicjatywy lokalne dla rozwoju rynku pracy na obszarach wiejskichorganizowana przez WUP w Toruniu oraz StowarzyszeniePartnerstwo Powiatu InowrocławskiegoCelem konferencji, realizowanej w ramach projektuADEPInicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIC była próba podsumowania działań samorządu województwa, działań samorządów powiatowych i gminnych oraz organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich. W trakcie konferencji zaprezentowano rezultaty projektuZacznijmy od tego, co posiadamy…- Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobówrealizowanego przez StowarzyszeniePartnerstwo Powiatu Inowrocławskiegooraz inne lokalne oraz wojewódzkie inicjatywy powołane dla aktywizacji rynku pracy na wsi. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele instytucji samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, instytucji samorządowych z powiatu inowrocławskiego i nakielskiego, reprezentanci samorządów powiatów z terenu województwa, przedstawiciele organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i rynku pracy z terenu powiatów objętych projektem i z województwa, przedstawiciele społeczności powiatu inowrocławskiego, reprezentanci społeczności Gminy Inowrocław.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale