Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Rezultaty projektu Kształcenie animatorów gospodarczych drucken

Rezultaty projektu Kształcenie animatorów gospodarczych

Rezultaty projektu Kształcenie animatorów gospodarczych

     W wyniku realizacji projektu opracowano 3 programy nauczania wraz z pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli i studentów, dostępne w wersji papierowej oraz elektronicznej (CD, strona internetowa).

     W ramach projektu opracowano strategie i programy działań zapewniające wysoką jakość rezultatów projektu oraz kontynuację podjętych działań. Strategia rozpowszechniania określa strukturę oraz zakres działań i podział ról poszczególnych partnerów w wykorzystaniu wyników projektu. Strategia Partnerstwaod lokalnego po europejskieokreśla zasady międzyregionalnej i międzynarodowej wymiany programów nauczania i szkoleń, szkoleniowców i doradców i zapewni trwałość efektów projektu.

     Odbiorcy rezultatów projektu to instytucje edukacyjne i szkoleniowe, natomiast wpływ efektów projektu może być wykorzystany przez instytucje proinnowacyjne (np. centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, centra doradztwa biznesowego, regionalne sieci wspierania przedsiębiorczości), przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego.

    Istotną kwestią jest również to, że trzy specjalności animatorów gospodarczych zostały uwzględnione w polskiej Klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Są to następujące zawody: – animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości,

                      animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego,

                      animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung