The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The results of the project training business leaders print

The results of the project training business leaders

The results of the project training business leaders

     W wyniku realizacji projektu opracowano 3 programy nauczania wraz z pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli i studentów, dostępne w wersji papierowej oraz elektronicznej (CD, strona internetowa).

     W ramach projektu opracowano strategie i programy działań zapewniające wysoką jakość rezultatów projektu oraz kontynuację podjętych działań. Strategia rozpowszechniania określa strukturę oraz zakres działań i podział ról poszczególnych partnerów w wykorzystaniu wyników projektu. Strategia Partnerstwaod lokalnego po europejskieokreśla zasady międzyregionalnej i międzynarodowej wymiany programów nauczania i szkoleń, szkoleniowców i doradców i zapewni trwałość efektów projektu.

     Odbiorcy rezultatów projektu to instytucje edukacyjne i szkoleniowe, natomiast wpływ efektów projektu może być wykorzystany przez instytucje proinnowacyjne (np. centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, centra doradztwa biznesowego, regionalne sieci wspierania przedsiębiorczości), przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego.

    Istotną kwestią jest również to, że trzy specjalności animatorów gospodarczych zostały uwzględnione w polskiej Klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Są to następujące zawody: – animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości,

                      animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego,

                      animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance