La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2005 imprimer

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2005

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2005

2005

Badanie popytu na animatorów gospodarczych

W ramach I fazy projektu Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z KujawskoPomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy oraz Bydgoskim Domem Technika NOT przeprowadził w marcu i kwietniu 2005 r. badanie zapotrzebowania na animatorów gospodarczych w jego trzech specjalnościach w województwie kujawsko – Poméranie. Badanie, które w tym zakresie przeprowadzono, objęło swoim zakresem pracodawców regionu reprezentujących sektor państwowy i prywatny, co do których założono, że zatrudniają osoby wykonujące zadania zbliżone do obszarów będących przedmiotem badania.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przygotował: narzędzie badawcze w postaci 3 ankiet do badania popytu na animatorów gospodarczych (wraz z instrukcją), listę respondentów, strukturę raportu z badania oraz list intencyjny. Ww. materiały uzyskały akceptację ATR w BydgoszczyInstytucji promotora. Następnie Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, KujawskoPomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy oraz Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy przystąpiły do realizacji I etapu prac, tj. badania ankietowego. Badaniem objęto ogółem 466 jednostek (w tym m.in. administracja rządowa, administracja samorządowa na szczeblu województwa, powiatu, miast i gmin, organizacje pracodawców, agencje rozwoju, instytucje związane ze wspieraniem przedsiębiorczości, pracodawcy).

Pytania zawarte w ankietach można syntetycznie ująć w 3 zagadnienia, z których pierwsze dotyczyło aktualnego zatrudnienia pracowników wykonujących zadania pokrewne do ww. animatorów gospodarczych, drugiepotrzeb dokształcenia tych pracowników, a trzecieprzyszłego zapotrzebowania na zatrudnienie osób realizujących zadania związane z animatorami gospodarczymi. Realizacje badania podsumowano w raporcie pt. “Zapotrzebowanie na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko – Poméranie. Programme Leonardo da Vinci. Projekt “Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie””.

Stan wyjściowy opisu zawodów animatorów gospodarczych

WUP w Toruniu przygotował materiał pt. “Stan wyjściowy opisu zawodów animatorów gospodarczych w ramach Programu Leonardo da Vinci projekt Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Unii Europejskiej”. Opracowanie to stanowiło propozycjępunkt wyjścia do działań związanych z opracowaniem programów kształcenia dla zawodów będących przedmiotem projektu. W dużym uproszczeniu zaproponowane działania to:

zdefiniowanie zawodów będących przedmiotem projektu przez wszystkich partnerów,

określenie aktualnych obszarów zatrudnienia dla czynności zawodowych, które choćby częściowo odpowiadają zawodom będącym przedmiotem projektu,

określenie potencjalnych miejsc pracy dla zawodów będących przedmiotem projektu,

dokonanie analizy programów kształcenia wybranych kierunków na uczelniach wyższych. Analiza powinna uwzględnić te programy, które zawierają treści odpowiadające definicjom treści zawodów.

Pogłębione badanie zapotrzebowania na animatorów gospodarczych

Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z KujawskoPomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy przeprowadził w sierpniu 2005 roku pogłębione badanie zapotrzebowania na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko – Poméranie. Badaniem objęto pracowników wykonujących zadania związane z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości oraz rozwojem technologicznym. W związku z tym próba badawcza objęła te podmioty, które w pierwszym etapie badania potwierdziły fakt zatrudniania osób wykonujących zadania związane z rozwojem gospodarczym w jego trzech specjalnościach. Łącznie rozesłano 95 ankiet, z czego otrzymano 91 wypełnionych (zwrotność wyniosła 95,8%).

Celem badania było pozyskanie od osób bezpośrednio zajmujących się zadaniami związanymi z rozwojem regionalnym, przedsiębiorczości i technologicznym informacji na temat obecnych i przyszłych trudności, jakie mogą być przeszkodą w wykonywaniu powierzonych zadań oraz informacji na temat potrzeb szkoleniowych będących odpowiedzią na pojawiające się problemy.

WUP przygotował raport z badania, który został przetłumaczony na język angielski i zamieszczony na stronie www.hao.blackboard.nl, gdzie uruchomiono system wymiany informacji i dokumentów pomiędzy Partnerami projektu.

Raport podsumowujący badania zapotrzebowania na animatora gospodarczego przeprowadzone przez Partnerów

Wojewódzki Urząd Pracy przygotował raport podsumowujący etap badań zapotrzebowania na animatorów gospodarczych przeprowadzonych przez Partnerów projektu. Podsumowanie zawiera streszczenie badań przeprowadzonych przez WUP (badanie zapotrzebowania na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko – pomorskim, pogłębione badanie zapotrzebowania na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko – pomorskim, analiza stanowiska pracy i zawodu animatora gospodarczego w trzech specjalnościach), badań Partnerów z Holandii, Francji i Szwecji oraz wnioski będące podsumowaniem wszystkich badań. Załącznik raportu stanowi pełny tekst analizy stanowiska pracy i zawodu animatora gospodarczego w trzech specjalnościach przygotowany przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale