La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2006 imprimer

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2006

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2006

2006

Ocena projektów programów edukacyjnych dla trzech specjalności animatora gospodarczego

     W I półroczu 2006 r. Wydział Informacji, Badań i Analiz oraz CIiPKZ w Toruniu wzięły udział r ocenie projektów programów edukacyjnych przygotowanych dla trzech specjalności animatora gospodarczego oraz przeprowadził ocenę zewnętrzną wśród instytucji regionalnych. Wyboru instytucji dokonano na podstawie dotychczasowej współpracy w ramach realizowanego projektu w zakresie badania zapotrzebowania na animatora gospodarczego oraz pogłębionego badania na animatora gospodarczego przeprowadzonych w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 r. Projekty edukacyjne wraz z arkuszami oceny przesłano m.in. do departamentów Urzędu Marszałkowskiego, starostw powiatowych, urzędów miast, KujawskoPomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Kamieniu Krajeńskim, Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu oraz Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu. Łącznie rozesłano 81 arkuszy oceny, z czego otrzymano 21 (po 7 odnośnie każdej z trzech specjalności animatora gospodarczego). Większość instytucji odpowiedziała, że nie zgłasza żadnych uwag do przedstawionych projektów, taką odpowiedź zawierało 15 arkuszy (po 5 odnośnie każdej z trzech specjalności animatora gospodarczego).

     Uwagi do programów zgłoszone w ramach oceny zewnętrznej oraz przedstawione przez WUP dotyczyły:

niezgodności programu z założeniami (program w obecnej formie nie daje możliwości opanowania obszernego tematu negocjacji i motywowania),

struktury godzin poświęconych na poszczególne moduły nauczania oraz kolejności przedmiotów

braków i nieprawidłowości programu (np. brak literatury przedmiotów, marginalne potraktowanie prawa europejskiego, w zbyt małym stopniu uchwycona specyfika polityki regionalnej w dokumentach wojewódzkich, brak tematyki wykorzystania ICT m.in. w promocji, reklamie i marketingu); braków w strukturze programów (brak informacji nt. liczby godzin i czasu trwania poszczególnych przedmiotów, niesprecyzowana grupa adresatów, nie doprecyzowanie pojęć, dominacja pracy pisemnej wśród form zaliczenia przedmiotów)

     Propozycje korekty programu:

program powinien w większym stopniu rozwijać umiejętności komunikacyjne animatora, kształtowanie postawy animatora oraz znajomość prawa, w mniejszym stopniu ma znaczenie jego praktyczna znajomość zarządzania przedsiębiorstwem,

konieczne jest uzupełnienie programu o literaturę,

w treściach programowych należałoby uwzględnić także rozwój obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, rozwój technologiczny na obszarach wiejskich oraz technologie związane z zarządzaniem wiedzą rolniczą.

Inne działania w ramach projektu

     W październiku 2006 roku przedstawiciele WUP uczestniczyli w seminarium pt. “Kształcenie animatorów gospodarczychzorganizowanym przez Bydgoską Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

     W dniu 27 Novembre 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, zorganizował seminarium pt. “Realizacja projektu kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie”. Seminarium miało na celu zaprezentowanie dotychczas zrealizowanych zadań oraz uzyskanych efektów. Przedstawione zostały zagadnienia związane z realizacją projektu animatorów gospodarczych w ramach jego trzech specjalności tj. animatora rozwoju regionalnego, animatora rozwoju technologicznego oraz animatora przedsiębiorczości.

     W trakcie 2006 roku miały miejsce 3 spotkania robocze pracowników WUP z przedstawicielami Instytucji Promotora oraz innymi Partnerami realizującymi projekt. Podczas spotkań omawiano między innymi aktualne zadania do zrealizowania oraz problemy wynikające z realizacji.

Comment évaluez-vous cette page?
Dziękujemy za głosowanie

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale