The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

General information about the project training business leaders print

General information about the project training business leaders

General information about the project training business leaders

     Od marca 1998 r. Polska uczestniczyła w programie Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, utworzonym w celu poprawy jakości oraz innowacyjności systemów kształcenia, doskonalenia i kształcenia zawodowego w Europie. Program wspiera przedsięwzięcia w zakresie wstępnego kształcenia zawodowego, kształcenia otwartego i na odległość.

PROJEKT “KSZTAŁCENIE ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ EUROPIE

     W ramach Programu Leonardo da Vinci Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uczestniczył w realizacji projektu pod nazwą “Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie”. Koordynatorem projektu była Akademia Techniczno-Rolnicza (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy. Celem projektu było rozszerzenie umiejętności absolwentów uczelni oraz kadry i pracowników przedsiębiorstw o obszar kultury technologicznej i przedsiębiorczości poprzez opracowanie trzech programów kształcenia animatorów gospodarczych, w następujących specjalnościach:

 • Animowanie rozwoju technologicznego
 • Animowanie rozwoju regionalnego
 • Animowanie przedsiębiorczości

     Wojewódzki Urząd Pracy odpowiadał w projekcie m.in. for: koordynację i opracowanie badań dotyczących potrzeb rynku pracy pod względem zapotrzebowania na nowe zawody, doradztwo i współpracę w opracowywaniu programów dla animatorów rozwoju technologicznego i lokalnego, współpracę w opracowywaniu systemu kontroli jakości oraz upowszechnianiu rezultatów projektu.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance