The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

General information about the project, Prof-ELP print

General information about the project, Prof-ELP

General information about the project, Prof-ELP

     W ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”– Rozwój Innowacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uczestniczył w realizacji projektu „Profesjonalne Portfolio Językowe dla poprawy zatrudnialności pracowników UE poprzez wzrost ich umiejętności profesjonalnego posługiwania się językiem obcym” („Prof. – ELP. Professional ELP to improve EU workers Employability by the improvement of their Professional foreign language skills”. Projekt realizowano od 1 November 2008 do 31 October 2010 year. Liderem projektu był Servicio Navarro de Empleo z Pamplony (Spain).

     Celem projektu było opracowanie profesjonalnego portfolio językowego dla osób dorosłych, które posługują się językiem obcym w pracy zawodowej. W dalszym etapie pilotażowe testowanie Profesjonalnego Europejskiego Portfolio Językowego (Prof.-ELP) oraz jego upowszechnianie w regionach i krajach uczestniczących w projekcie.

     Prof.-ELP to narzędzie, które umożliwia planowanie, organizowanie i przeprowadzanie procesu uczenia się języka obcego na potrzeby zatrudnienia.

     Adresatem narzędzia Prof. – ELP jest szerokie grono odbiorców, począwszy od osób, które potrzebują lingwistycznych szkoleń na potrzeby zatrudnienia, nauczyciele języków obcych, metodycy oraz pracodawcy.  

      Realizacja projektu przebiegała w 9. fazach:

 1. Zarządzanie projektem
 2. Benchmarking i analiza badawcza ELP
 3. Rozwój Profesjonalnego ELP
 4. Włączenie do projektu interesariuszy/ rozpoczęcie warsztatów
 5. Testowanie
 6. Plan rozpowszechnienia i wykorzystania ELP
 7. Mainstreaming
 8. Upowszechnianie
 9. Ewaluacja.

     Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu był koordynatorem działań z zakresu zadania 8. – Upowszechnianie.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance