Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Program regionalny dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 tun 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim. drucken

Program regionalny dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 tun 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim.

Program regionalny dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 tun 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim.

Auf 3 sierpnia 2016r. Minister Rodziny i Pracy przyznał dodatkową pulę środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. Programu regionalnego.

Program realizowany był w partnerstwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz 12 powiatowych urzędów pracy: PUP w Brodnicy, PUP w Golubiu – Dobrzyniu, PUP w Grudziądzu, PUP w Lipnie, PUP w Mogilnie, PUP w Radziejowie, PUP w Rypinie, PUP w Sępólnie Krajeńskim, PUP dla Miasta Torunia, PUP dla Powiatu Toruńskiego oraz PUP w Tucholi.

Kwota pozyskana na realizację Programu wynosiła ogółem 3 308 000,00 złotych, z tego dla:

 • powiatu brodnickiego – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu golubsko – dobrzyńskiego – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
 • powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądz – 522 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
 • powiatu lipnowskiego – 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu mogileńskiego – 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu radziejowskiego – 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu rypińskiego – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu sępoleńskiego – 521 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
 • powiatu miasta Toruń – 522 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
 • powiatu toruńskiego – 353 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
 • powiatu tucholskiego – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Grupa docelowa:  Programu skierowany był do 380 osób bezrobotnych w wieku od 30 tun 50 roku życia, w tym głównie kobiet, osób bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotnych.

Wsparcie oferowane w ramach Programu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, szkolenia, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności, prace interwencyjne, roboty publiczne.

Wskaźniki założone w ramach Programu:

 • wskaźnik efektywności kosztowej na poziomie 11 100 zł,
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 78,4%.

Okres realizacji Programu:

 • aktywizacja osób bezrobotnych i wydatkowanie środków zaplanowane zostały na 2016 Jahr,
 • monitoring i rozliczenie Programu – lata 2016 - 2018.
 • Program realizował cel strategiczny pierwszy Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 województwa kujawsko – pomorskiego: „Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych”
 • Realizowany była na podstawie art. 66c ust. 10 oraz art. 109 Absatz. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.. Sie. z 2016r., Artikel. 645 t.j.).

W wyniku realizacji Programu regionalnego osiągnięto następujące efekty:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie
Liczba osób w Programie 380 403
w tym:
kobiet 0 261
osób bez wykształcenia średniego 0 168
osób długotrwale bezrobotnych 0 155
Działania:
Poradnictwo zawodowe 203 163
ARBEITSVERMITTLUNG 245 266
szkolenia (w tym stypendia) 76 73
staże 146 165
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 48 47
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 52 65
prace interwencyjne 37 25
roboty publiczne 26 28
Budżet: 3 308 000,00 zł 3 187 117,13 zł
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung