Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przedsiębiorczość szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego drukuj

Przedsiębiorczość szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego

Przedsiębiorczość szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego

„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” był projektem realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie ze wszystkimi dwudziestoma powiatowymi urzędami pracy działającymi w województwie kujawsko – pomorskim. Projekt zakładał udzielanie osobom bezrobotnym pomocy przy uruchamianiu działalności gospodarczej, która obejmowała m. in. szkolenia z zakresu „ABC przedsiębiorczości” oraz przyznanie dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Głównym celem projektu, którego realizacja obejmowała lata 2012 – 2015, było stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego regionu i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Grupę docelową stanowiły osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Projekt preferował udział osób młodych – w wieku do 25 roku życia, osób dojrzałych – w wieku po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Z uwagi na szczególnie trudną sytuację kobiet na rynku pracy, wynikającą m. in. z występowania szeregu barier stanowiących przeszkodę w podejmowaniu przez nie działalności gospodarczej, w projekcie duży nacisk położono na wspieranie tej grupy osób.

Łączna wartość projektu na lata 2012-2014 wynosiła pierwotnie 50 mln zł, z czego
na dofinansowanie nowopowstałych działalności gospodarczych asygnowano kwotę 46 165 313,96 zł. Wraz ze wsparciem w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób bezrobotnych przewidziano w projekcie pomoc w postaci szkoleń z zakresu „ABC przedsiębiorczości”, refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i stypendiów szkoleniowych, na które zaplanowano ogółem 1 794 192,57 zł.

Z uwagi na utrzymującą się, trudną sytuację na regionalnym rynku pracy oraz duże zainteresowanie wsparciem oferowanym w ramach projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podjął działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków w kwocie 10 mln zł. Podczas posiedzenia w dniu 10 grudnia 2014r. Komitet Monitorujący PO KL zaakceptował zaproponowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zmiany, a w dniu 28 stycznia 2015r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął uchwałę nr 4/111/15 zmieniającą uchwałę nr 21/642/12 z dnia 30.05.2012r., na mocy której całkowita wartość projektu wzrosła do 60 mln zł, a okres realizacji projektu został przedłużony do dnia 31 grudnia 2015r.

W efekcie wprowadzonych do projektu zmian na dofinansowanie nowopowstałych działalności gospodarczych przeznaczono kwotę 55 322 408,12 zł, natomiast na dodatkowe wsparcie dla osób bezrobotnych w postaci szkoleń z zakresu „ABC przedsiębiorczości”, refundacji kosztów dojazdów i stypendiów szkoleniowych zarezerwowano ogółem 2 246 747,31 zł.

Zgodnie z końcowymi założeniami, projekt zakładał zrekrutowanie 3 123 osób oraz przyznanie 2 518 bezzwrotnych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. do projektu zostało zrekrutowanych 3 299 osób (w tym 1 711 kobiet), z czego 2 635 osób (w tym 1 351 kobiet) uzyskało dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 54 832 494,58 zł, natomiast na dodatkowe wsparcie dla osób bezrobotnych tj. na szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości, refundację kosztów dojazdów na szkolenia i stypendia szkoleniowe wydatkowano środki w wysokości 2 104 073,26 zł.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych