La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przedsiębiorczość szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego imprimer

Przedsiębiorczość szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego

Przedsiębiorczość szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego

„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” był projektem realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie ze wszystkimi dwudziestoma powiatowymi urzędami pracy działającymi w województwie kujawsko – pomorskim. Projekt zakładał udzielanie osobom bezrobotnym pomocy przy uruchamianiu działalności gospodarczej, która obejmowała m. in. szkolenia z zakresu „ABC przedsiębiorczości” oraz przyznanie dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Głównym celem projektu, którego realizacja obejmowała lata 2012 - 2015, było stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego regionu i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Grupę docelową stanowiły osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Projekt preferował udział osób młodych – w wieku do 25 roku życia, osób dojrzałychw wieku po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Z uwagi na szczególnie trudną sytuację kobiet na rynku pracy, wynikającą m. in. z występowania szeregu barier stanowiących przeszkodę w podejmowaniu przez nie działalności gospodarczej, w projekcie duży nacisk położono na wspieranie tej grupy osób.

Łączna wartość projektu na lata 2012-2014 wynosiła pierwotnie 50 mln zł, z czego
na dofinansowanie nowopowstałych działalności gospodarczych asygnowano kwotę 46 165 313,96 . Wraz ze wsparciem w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób bezrobotnych przewidziano w projekcie pomoc w postaci szkoleń z zakresu „ABC przedsiębiorczości”, refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i stypendiów szkoleniowych, na które zaplanowano ogółem 1 794 192,57 .

Z uwagi na utrzymującą się, trudną sytuację na regionalnym rynku pracy oraz duże zainteresowanie wsparciem oferowanym w ramach projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podjął działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków w kwocie 10 mln zł. Podczas posiedzenia w dniu 10 grudnia 2014r. Komitet Monitorujący PO KL zaakceptował zaproponowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zmiany, a w dniu 28 stycznia 2015r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął uchwałę nr 4/111/15 zmieniającą uchwałę nr 21/642/12 z dnia 30.05.2012r., na mocy której całkowita wartość projektu wzrosła do 60 mln zł, a okres realizacji projektu został przedłużony do dnia 31 grudnia 2015r.

W efekcie wprowadzonych do projektu zmian na dofinansowanie nowopowstałych działalności gospodarczych przeznaczono kwotę 55 322 408,12 zł, natomiast na dodatkowe wsparcie dla osób bezrobotnych w postaci szkoleń z zakresu „ABC przedsiębiorczości”, refundacji kosztów dojazdów i stypendiów szkoleniowych zarezerwowano ogółem 2 246 747,31 zł.

Zgodnie z końcowymi założeniami, projekt zakładał zrekrutowanie 3 123 osób oraz przyznanie 2 518 bezzwrotnych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Wg stanu na dzień 31 Décembre 2015 r. do projektu zostało zrekrutowanych 3 299 osób (w tym 1 711 kobiet), z czego 2 635 osób (w tym 1 351 kobiet) uzyskało dotacje na podjęcie działalności gospodarczejna ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 54 832 494,58 , natomiast na dodatkowe wsparcie dla osób bezrobotnych tj. na szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości, refundację kosztów dojazdów na szkolenia i stypendia szkoleniowe wydatkowano środki w wysokości 2 104 073,26 zł.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale