Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatrudnienie cudzoziemców drukuj

Zatrudnienie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców

INFORMACJA dotycząca uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców pochodzących z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii.

Podstawa prawna: § 1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Uproszczone warunki zatrudnienia dotyczą cudzoziemców będących obywatelami państw wymienionych w Rozporządzeniu tj. Republiki Armenii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy i Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia pracy temu cudzoziemcowi, określające nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informujące o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Pracodawca, nie będący osobą fizyczną, rejestrując oświadczenie powinien przedstawić w urzędzie dokumenty potwierdzające prowadzoną przez niego działalność. W przypadku działalności rolniczej może to być m.in. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego. Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej lub rolniczej przy rejestracji oświadczenia powinny posiadać dokument tożsamości.

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym i złożone wraz z kopią. Powiatowy Urząd Pracy na oryginale i kopii oświadczenia zamieszcza adnotację o weryfikacji faktu prowadzenia działalności/tożsamości podmiotu składającego oświadczenie. Po dokonaniu rejestracji oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.

WAŻNE

1.Oświadczenie musi być zarejestrowane przed datą rozpoczęcia pracy i pozwala na wykonywanie pracy na terytorium RP tylko wówczas, gdy dany cudzoziemiec posiada tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy (odpowiednia wiza lub zezwolenie).

2.Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno – konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej, uprawniającej do wykonywania pracy.

3.W przypadku osób, które były zatrudnione w oparciu o oświadczenie przez okres powyżej 3 miesięcy przez podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia na pracę na tym samym stanowisku, zezwolenie takie może być wydane w ramach uproszczonej procedury po przedłożeniu:

-oryginału umowy do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia (nie jest możliwe przedłożenie kopii umowy ani zaświadczenia o zatrudnieniu

-oryginału dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były obowiązkowe.

Więcej

 

Kontakt w sprawie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Konarskiego 1-3

tel. (52) 349-75-80, (52) 349-73-49

e-mail: cudzoziemiec małpa bydgoszcz kropka uw kropka gov kropka pl

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

ULOTKI DO POBRANIA:

 KRÓTKOTERMINOWA PRACA W POLSCE  (976.8 KB)

 ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՈՒ Մ   (3.7 MB)

 КАРОТКАТЭРМIНОВАЯ ПРАЦА Ў ПОЛЬШЧЫ  (4.9 MB)

 მოკლევადიანი სამუშაო პოლონეთში  (4.8 MB)

 MUNCA PE TERMEN SCURT ÎN POLONIA  (4.6 MB)

 KОРОТКОВРЕМЕННАЯ РАБОТА В ПОЛЬШЕ  (4.5 MB)

 KОРОТКОТЕРМІНОВА РОБОТА У ПОЛЬЩІ  (4.2 MB)

Nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom wbrew przepisom na terytorium RP Dz U 2012 poz 769

Ulotka informacyjna

 

 

Osoby kontaktowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Szosa Chełmińska 30/32

 • Elżbieta Giersz elzbieta kropka giersz małpa wup kropka torun kropka pl

  – Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy, parter, pok. 103,
  56-66-93-905

 • Anna Mychlewicz anna kropka mychlewicz małpa wup kropka torun kropka pl

  – Kierownik Oddziału Pośrednictwa Pracy, parter, pok. 106,
  tel./fax 56-66-93-908

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WUP WE WŁOCŁAWKU, UL. BULWARY 5B

 • Magdalena Zboińska magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

  – Pośrednik Pracy, III p. pok. 36
  tel. 54-41-12-140

Załączniki

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych