Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Beschäftigung von Ausländern drucken

Beschäftigung von Ausländern

Beschäftigung von Ausländern

 

VON 1 Januar 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 Juli 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. von 2017 r., Artikel. 1543), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian było również przeciwdziałanie występującym nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi oraz poprawa standardów zatrudnienia cudzoziemców. Podmiot powierzający pracę musi uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html albo zezwolenie na pracę sezonową  lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i przekazać ten dokument cudzoziemcowi https://wup.torun.pl/urzad/zatrudnienie-cudzoziemcow/ulotka/

oraz https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcowzmiany-od-2018-r/

 

W zakresie zadań dla publicznych służb zatrudnienia (PUP) znowelizowana ustawa wdrożyła do polskiego porządku prawnego nowy typ zezwolenia na pracę sezonową. To rozwiązanie prawne pozwala na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w uznanych za sezonowe podklasach działalności PKD: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W przypadku zezwoleń na pracę sezonową zatrudniani mogą być co do zasady  cudzoziemcy ze wszystkich państw trzecich, niemniej  pracodawcy zatrudniający obywateli sześciu państw tj. Belarus, Russland, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Armenii posiadają określone ustawą istotne ułatwienia: zwolnienie z uzyskiwania informacji starosty, możliwość uzyskania wpisu wielosezonowego, możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

Zezwolenia na pracę sezonową wydaje starosta (PUP) właściwy ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to druga forma prawna skierowana do pracodawców, którzy planują zatrudnić cudzoziemców z państw trzecich. Obecnie jest ona skierowana wyłącznie do obywateli 6 państw uwzględnianych w dotychczasowej procedurze oświadczeniowej.  Pozwala zatrudniać cudzoziemca przez okres do 6 Monate während der anschließenden 12 miesięcy w zakresie prac nieobjętych przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową.

HINWEIS! W okresie przejściowym, tun 31.12.2018 r., stary i nowy system oświadczeń funkcjonują równolegle.

 

Obowiązujące od dnia 1 Januar 2018 r. formy prawne związane z zatrudnieniem cudzoziemców wiążą się z wniesieniem przez pracodawcę 30 złotych opłaty proceduralnej za każdego wnioskowanego cudzoziemca.

Dostęp do przepisów wykonawczych i interpretacji uzyskasz: https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcowzmiany-od-2018-r/prawo/ oraz https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcowzmiany-od-2018-r/pytania-i-odpowiedzi/

 

OSOBY KONTAKTOWE:

Landesarbeitsamt in Toruń,

Odział Zamiejscowy we Włocławku, BIENENSTOCK. Bulwary 5B

 • Magdalena Zboińska – pośrednik pracy
  magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

  so. (54) 411-21-40

Landesarbeitsamt in Toruń,

Odział Zamiejscowy w Bydgoszczy, BIENENSTOCK. Paderewski 26

 • Beata Baranowska – pośrednik pracy beata kropka baranowska małpa wup kropka torun kropka pl

  so. (52) 339-95-24/25, I piętro, pok. 7

Landesarbeitsamt in Toruń, Autobahn Chełmińska 30/32

 • Elizabeth Giersz – Head of Employment Agency elzbieta kropka giersz małpa wup kropka torun kropka pl

  so. (56) 669-39-05, Parteien, pok. 103,

 • Anna Mychlewicz – Leiter des Department of Labour Mediation anna kropka mychlewicz małpa wup kropka torun kropka pl

  so. (56) 669-39-08, Parteien, pok. 106,

 

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung