The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Employment of foreigners print

Employment of foreigners

Employment of foreigners

 

From 1 January 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 July 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (OJ. of 2017 r., Item. 1543), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian było również przeciwdziałanie występującym nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi oraz poprawa standardów zatrudnienia cudzoziemców. Podmiot powierzający pracę musi uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html albo zezwolenie na pracę sezonową  lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i przekazać ten dokument cudzoziemcowi https://wup.torun.pl/urzad/zatrudnienie-cudzoziemcow/ulotka/

and https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcowzmiany-od-2018-r/

 

W zakresie zadań dla publicznych służb zatrudnienia (PUP) znowelizowana ustawa wdrożyła do polskiego porządku prawnego nowy typ zezwolenia na pracę sezonową. To rozwiązanie prawne pozwala na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w uznanych za sezonowe podklasach działalności PKD: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W przypadku zezwoleń na pracę sezonową zatrudniani mogą być co do zasady  cudzoziemcy ze wszystkich państw trzecich, niemniej  pracodawcy zatrudniający obywateli sześciu państw tj. Belarus, Russia, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Armenii posiadają określone ustawą istotne ułatwienia: zwolnienie z uzyskiwania informacji starosty, możliwość uzyskania wpisu wielosezonowego, możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

Zezwolenia na pracę sezonową wydaje starosta (PUP) właściwy ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to druga forma prawna skierowana do pracodawców, którzy planują zatrudnić cudzoziemców z państw trzecich. Obecnie jest ona skierowana wyłącznie do obywateli 6 państw uwzględnianych w dotychczasowej procedurze oświadczeniowej.  Pozwala zatrudniać cudzoziemca przez okres do 6 months during the subsequent 12 miesięcy w zakresie prac nieobjętych przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową.

NOTE! W okresie przejściowym, do 31.12.2018 r., stary i nowy system oświadczeń funkcjonują równolegle.

 

Obowiązujące od dnia 1 January 2018 r. formy prawne związane z zatrudnieniem cudzoziemców wiążą się z wniesieniem przez pracodawcę 30 złotych opłaty proceduralnej za każdego wnioskowanego cudzoziemca.

Dostęp do przepisów wykonawczych i interpretacji uzyskasz: https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcowzmiany-od-2018-r/prawo/ and https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcowzmiany-od-2018-r/pytania-i-odpowiedzi/

 

OSOBY KONTAKTOWE:

Regional Labour Office in Toruń,

Odział Zamiejscowy we Włocławku, st. Bulwary 5B

 • Magdalena Zboińska – employment agent
  magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

  such. (54) 411-21-40

Regional Labour Office in Toruń,

Odział Zamiejscowy w Bydgoszczy, st. Paderewski 26

 • Beata Baranowska – employment agent beata kropka baranowska małpa wup kropka torun kropka pl

  such. (52) 339-95-24/25, I piętro, pok. 7

Regional Labour Office in Toruń, Highway Chełmińska 30/32

 • Elizabeth Giersz – Head of the Job elzbieta kropka giersz małpa wup kropka torun kropka pl

  such. (56) 669-39-05, parties, pok. 103,

 • Anna Mychlewicz – Branch Manager Job Placement anna kropka mychlewicz małpa wup kropka torun kropka pl

  such. (56) 669-39-08, parties, pok. 106,

 

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance