La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

L'emploi des étrangers imprimer

L'emploi des étrangers

L'emploi des étrangers

INFORMACJA dotycząca uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców pochodzących z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii.

Podstawa prawna: § 1 point. 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 Avril 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Uproszczone warunki zatrudnienia dotyczą cudzoziemców będących obywatelami państw wymienionych w Rozporządzeniu tj. Republiki Armenii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy i Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia pracy temu cudzoziemcowi, określające nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informujące o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Pracodawca, nie będący osobą fizyczną, rejestrując oświadczenie powinien przedstawić w urzędzie dokumenty potwierdzające prowadzoną przez niego działalność. W przypadku działalności rolniczej może to być m.in. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego. Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej lub rolniczej przy rejestracji oświadczenia powinny posiadać dokument tożsamości.

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym i złożone wraz z kopią. Powiatowy Urząd Pracy na oryginale i kopii oświadczenia zamieszcza adnotację o weryfikacji faktu prowadzenia działalności/tożsamości podmiotu składającego oświadczenie. Po dokonaniu rejestracji oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.

WAŻNE

1.Oświadczenie musi być zarejestrowane przed datą rozpoczęcia pracy i pozwala na wykonywanie pracy na terytorium RP tylko wówczas, gdy dany cudzoziemiec posiada tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy (odpowiednia wiza lub zezwolenie).

2.Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatycznokonsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej, uprawniającej do wykonywania pracy.

3.W przypadku osób, które były zatrudnione w oparciu o oświadczenie przez okres powyżej 3 miesięcy przez podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia na pracę na tym samym stanowisku, zezwolenie takie może być wydane w ramach uproszczonej procedury po przedłożeniu:

-oryginału umowy do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia (nie jest możliwe przedłożenie kopii umowy ani zaświadczenia o zatrudnieniu

-oryginału dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były obowiązkowe.

Więcej

 

Kontakt w sprawie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

RUCHE. Konarskiego 1-3

tel. (52) 349-75-80, (52) 349-73-49

email: cudzoziemiec małpa bydgoszcz kropka uw kropka gov kropka pl

 

Règlement du ministre de la Politique sociale et du travail 21 Avril 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

ULOTKI DO POBRANIA:

 KRÓTKOTERMINOWA PRACA W POLSCE  (976.8 KB)

 ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՈՒ Մ   (3.7 MB)

 КАРОТКАТЭРМIНОВАЯ ПРАЦА Ў ПОЛЬШЧЫ  (4.9 MB)

 მოკლევადიანი სამუშაო პოლონეთში  (4.8 MB)

 MUNCA PE TERMEN SCURT ÎN POLONIA  (4.6 MB)

 KОРОТКОВРЕМЕННАЯ РАБОТА В ПОЛЬШЕ  (4.5 MB)

 KОРОТКОТЕРМІНОВА РОБОТА У ПОЛЬЩІ  (4.2 MB)

Nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom wbrew przepisom na terytorium RP Dz U 2012 Article 769

Ulotka informacyjna

 

 

Contacts

Bureau régional du Travail à Toruń, Autoroute Chełmińska 30/32

 • Elizabeth Giersz elzbieta kropka giersz małpa wup kropka torun kropka pl

  – Chef de l'agence de l'emploi, les parties, pok. 103,
  56-66-93-905

 • Anna Mychlewicz anna kropka mychlewicz małpa wup kropka torun kropka pl

  – Chef du Département de la Médiation du Travail, les parties, pok. 106,
  tél. / fax 56-66-93-908

VLO une section à l'extérieur à Wloclawek, RUCHE. 5B BULWARY

 • Magdalena Zboińska magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

  Pośrednik Pracy, III p. pok. 36
  tel. 54-41-12-140

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale