La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

L'emploi des étrangers imprimer

L'emploi des étrangers

L'emploi des étrangers

 

À partir de 1 Janvier 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 Juillet 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (JO. à partir de 2017 r., Article. 1543), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian było również przeciwdziałanie występującym nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi oraz poprawa standardów zatrudnienia cudzoziemców. Podmiot powierzający pracę musi uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html albo zezwolenie na pracę sezonową  lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i przekazać ten dokument cudzoziemcowi https://wup.torun.pl/urzad/zatrudnienie-cudzoziemcow/ulotka/

oraz https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcowzmiany-od-2018-r/

 

W zakresie zadań dla publicznych służb zatrudnienia (PUP) znowelizowana ustawa wdrożyła do polskiego porządku prawnego nowy typ zezwolenia na pracę sezonową. To rozwiązanie prawne pozwala na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w uznanych za sezonowe podklasach działalności PKD: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W przypadku zezwoleń na pracę sezonową zatrudniani mogą być co do zasady  cudzoziemcy ze wszystkich państw trzecich, niemniej  pracodawcy zatrudniający obywateli sześciu państw tj. Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Armenii posiadają określone ustawą istotne ułatwienia: zwolnienie z uzyskiwania informacji starosty, możliwość uzyskania wpisu wielosezonowego, możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

Zezwolenia na pracę sezonową wydaje starosta (PUP) właściwy ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to druga forma prawna skierowana do pracodawców, którzy planują zatrudnić cudzoziemców z państw trzecich. Obecnie jest ona skierowana wyłącznie do obywateli 6 państw uwzględnianych w dotychczasowej procedurze oświadczeniowej.  Pozwala zatrudniać cudzoziemca przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w zakresie prac nieobjętych przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową.

NOTICE! W okresie przejściowym, faire 31.12.2018 r., stary i nowy system oświadczeń funkcjonują równolegle.

 

Obowiązujące od dnia 1 Janvier 2018 r. formy prawne związane z zatrudnieniem cudzoziemców wiążą się z wniesieniem przez pracodawcę 30 złotych opłaty proceduralnej za każdego wnioskowanego cudzoziemca.

Dostęp do przepisów wykonawczych i interpretacji uzyskasz: https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcowzmiany-od-2018-r/prawo/ oraz https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcowzmiany-od-2018-r/pytania-i-odpowiedzi/

 

OSOBY KONTAKTOWE:

Bureau régional du Travail à Toruń,

Odział Zamiejscowy we Włocławku, RUCHE. Bulwary 5B

 • Magdalena Zboińskapośrednik pracy
  magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

  tel. (54) 411-21-40

Bureau régional du Travail à Toruń,

Odział Zamiejscowy w Bydgoszczy, RUCHE. Paderewski 26

 • Beata Baranowskapośrednik pracy beata kropka baranowska małpa wup kropka torun kropka pl

  tel. (52) 339-95-24/25, I piętro, pok. 7

Bureau régional du Travail à Toruń, Autoroute Chełmińska 30/32

 • Elizabeth Giersz – Chef de l'agence de l'emploi elzbieta kropka giersz małpa wup kropka torun kropka pl

  tel. (56) 669-39-05, les parties, pok. 103,

 • Anna Mychlewicz – Chef du Département de la Médiation du Travail anna kropka mychlewicz małpa wup kropka torun kropka pl

  tel. (56) 669-39-08, les parties, pok. 106,

 

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale