The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wsparcie w ramach RPO WK-P print

Wsparcie w ramach RPO WK-P

Wsparcie w ramach RPO WK-P

Jak zgłosić się do projektu ?Jak zgłosić się do projektu:

Osoby bez pracy, które chciałyby skorzystać ze wsparcia w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P), powinny zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, aby uzyskać informacje o obecnie realizowanych projektach.

 


Kto może zgłosić się do projektu ?Kto może uczestniczyć w projektach ?

W projektach realizowanych ramach Działania 8.1 (Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy) mogą wziąć udział osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne (I lub II profil), above 29 years, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 years,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W projektach realizowanych w ramach  Poddziałania 8.2.1 (Wspieranie aktywności zawodowej w regionie) w projektach mogą wziąć udział osoby bezrobotne i bierne zawodowo, above 29 years, in particular:
osoby powyżej 50 years,
– kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach.

W projektach realizowanych ramach Submeasures 8.2.2 (Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa) udział mogą wziąć osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne

W  projektach realizowanych w ramach Submeasures 8.5.2 (Wsparcie outplacemntowe)  udział mogą wziąć osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 months, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujące podjąć zatrudnienia poza rolnictwem.


Kto może się zgłosić się do projektu ?Jakie formy wsparcia mogą być oferowane w projektach:
 1. Doradztwo zawodowe (w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.2.1, Submeasures 8.2.2 oraz Poddziałania 8.5.2)

Doradztwo zawodowe to pomoc w podjęciu decyzji dotyczących: wyboru zawodu, miejsca pracy oraz planowania rozwoju kariery zawodowej. Doradztwo zawodowe jest realizowane w formie indywidualnej lub grupowej porady zawodowej i polega w szczególności na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia
  i kształcenia;
 • udzielaniu porad ułatwiających wybór zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia;
 • kierowaniu na specjalistyczne badania, których wyniki informują o możliwości podjęcia pracy w danym zawodzie albo kierunku kształcenia.
 1. Poradnictwo psychologiczne (under Sub-measure 8.5.2)

Jest to forma pomocy oferowaną osobom przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze.  Celem poradnictwa jest zidentyfikowanie problemu oraz odnalezienie satysfakcjonującego rozwiązania, co dzieje się w jasno określonym, stosunkowo krótkim czasie.

 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowego (w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.2.1, Submeasures 8.2.2 oraz Poddziałania 8.5.2)

Labour polega m.in. na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników
o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Polega również na pozyskiwaniu ofert pracy, ich upowszechnianiu oraz udzielaniu osobom zainteresowanym informacji o ofertach pracy w celu skojarzenia osób bezrobotnych z pracodawcami.

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy
w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu. Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.

 1. Training (w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.2.1, Submeasures 8.2.2 oraz Poddziałania 8.5.2)

Training ze względu na tematykę  dzielą się na:

 • ogólne – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez osobę bezrobotną uniwersalnych kwalifikacji, które będzie mógł wykorzystać na różnych stanowiskach pracy.
 • specjalistyczne – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez osobę bezrobotną kwalifikacji bezpośrednio niezbędnych na danym stanowisku pracy, powiązanych ze specyfiką tego stanowiska.

Uczestnik szkolenia otrzymuje stypendium szkoleniowe.

 1. Studia podyplomowe (w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.2.1, Submeasures 8.2.2 oraz Poddziałania 8.5.2) and studia uzupełniające (w ramach Działania 8.1 oraz Poddziałania 8.2.2)
 1. Staże (w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.2.1, Submeasures 8.2.2 oraz Poddziałania 8.5.2)

Celem staży jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Uczestnik stażu otrzymuje stypendium stażowe.

 1. Praktyki zawodowe (under Sub-measure 8.2.1, Submeasures 8.2.2 oraz Poddziałania 8.5.2)

Celem praktyk zawodowych jest:

 • zdobywanie doświadczenia zawodowego, które zaprocentuje w przyszłej pracy
 • zweryfikowanie swoich predyspozycji zawodowych
 • zaprezentowanie się potencjalnemu pracodawcy
 • zdobycie referencji zawodowych.
 1. Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy (w ramach Działania 8.1, Submeasures 8.2.1 oraz Poddziałania 8.2.2) oraz subsydiowane zatrudnienie (w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.2.1, Submeasures 8.2.2 oraz Poddziałania 8.5.2)

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy może zostać udzielone wyłącznie w połączeniu z zatrudnieniem subsydiowanym.

Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy oznacza zorganizowanie przez pracodawcę nowego stanowiska pracy w wyniku zakupienia sprzętu lub brakujących elementów wyposażenia stanowiska pracy. Employer, który uzyskał środki na wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 24 months.

Subsydiowane zatrudnienie ma na celu aktywizację osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone w okresie:

 • 12 miesięcy – w przypadku pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji,
 • 24 miesięcy – w przypadku pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji, odpowiadającym minimalnemu okresowi czasu wynikającemu z odrębnych przepisów lub ze zbiorowych układów pracy – w przypadku pracownika niepełnosprawnego,
 • 6 miesięcy – w przypadku innych kategorii pracowników.
 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w ramach Działania 8.1 oraz Poddziałania 8.5.2)

Wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest możliwe poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie firmy oraz doradztwo
i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe (Wsparcie pomostowe ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat, w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, oraz innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.). Wartość udzielonej dotacji nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

 1. Dodatki relokacyjne (under Sub-measure 8.2.1, Submeasures 8.2.2 oraz Poddziałania 8.5.2)

Jest to wsparcie dla osób, które podjęły zatrudnienie w znacznej odległości od miejsca zamieszkania (above 50 km). Ma ono formę pokrycia kosztów dojazdu do pracy lub osiedlenia się w nowym miejscu zamieszkania.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance